برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
محلوجی قمی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 111448
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 111450
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 111412
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بشیری-وزیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 111431
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه وستاهل
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 111411
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بشیری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 111410
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 111398
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 111399
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
تشکری موحد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 111376
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 111377
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-صنیعی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 111370
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
معیری-ترجمان جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 101281
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر-دبیرعلائی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 101289
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 101203
برای فروش
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
نیک عهد
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
نیک عهد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 101194
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 101162
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان پاستورغربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 101125
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 101131
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 101132
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 101114
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 101070
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بشیری-وزیری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 101015
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جوادیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 101021
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-مولوی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 101000
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اقا زاده
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 100990
برای فروش
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
صالح زاده
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
صالح زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 100950
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 100979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه مقتدر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 100980
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
نیک عهد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 100953
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مولودی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 100951
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 100905
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اهلی شیرازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 100877
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اسدی منش
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 100875
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 100876
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پارک شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 100857
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
جوادیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 100846
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 100858
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه مولوی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 100746
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش رضائی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 100701
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 958 میلیون تومان
کد ملک 100702
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 100592
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 100593
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 38متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 99952
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 99943
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میر کمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 99949
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 99942
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
منیریه-خضابی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 99940
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
چهار راه مولوی
اتاق خواب 8
پارکینگ __
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 99936
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 99626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 99624
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 99617
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 99611
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
بشیری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 99588
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 99592
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 99546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اسدی منش
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 99545
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 99543
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابو سعید
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 99537
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
صنیعی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 99531
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 99514
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-صالح زاده
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 99516
برای فروش
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
امیریه کرمانی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه کرمانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 99507
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 99492
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 99495
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 99463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 99442
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اسدی منش
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 161متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 99434
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش محمدی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 99413
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 99412
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه معیری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 99394
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه -فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 99368
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
امیریه اقازاده
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 99365
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه معیری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 99326
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-رضایی مجد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 99306
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-ابوسعید
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 99287
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 99284
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه معیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 99224
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 99164
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 99163
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-اقازاده
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 99055
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه اسدی منش
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 99035
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-ترجمان جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 99031
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-هور
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 99016
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه صنیعی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 98981
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه لشکر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 98954
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 98943
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
برزگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 98745
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 860 میلیون تومان
کد ملک 98724
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر-ژیان پناه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 98219
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بشیری-شیخ بهایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 97970
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه - فردوس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 97972
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلمستان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 97846
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -فروزش
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 97243