برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114196
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 114169
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 114168
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114166
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114165
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه امیریه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114164
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه اقازاده
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 114162
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 114155
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 114156
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 114157
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-محلوجی قمی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 114126
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه صداقت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 49متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 114133
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114125
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 114124
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل امیر بهادر وزیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 114057
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-مقدسی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114060
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 114064
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 710 میلیون تومان
کد ملک 114065
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش رضائی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 114063
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 114013
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 114008
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 114010
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 114011
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر-مدرس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 114014
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 114009
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 49متر مربع
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 113914
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 113896
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان قزوین
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 672 میلیون تومان
کد ملک 113901
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه اقازاده
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 113900
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش رضائی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113916
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 113915
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113912
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-اسدی منش
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113913
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 113917
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113911
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 113813
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 113812
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه شیخ بهایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 113777
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113811
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 113761
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس شراره
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 759 میلیون تومان
کد ملک 113776
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -مقربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 113751
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 113760
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
معیری-لشگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 113391
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 49متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 113396
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113395
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113390
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اسدی منش
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 113352
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 113350
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل امیر بهادر وزیری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 113351
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 113330
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -اسدی منش
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 44متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 113327
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-فردوس
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 113297
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر انتظام
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 113246
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 113296
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 113248
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 113189
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 113184
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
طبرستان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 113183
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 113150
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 113029
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 112984
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-رضایی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 112982
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 112979
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 112951
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-ابوسعید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 112960
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 755 میلیون تومان
کد ملک 112961
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-رضایی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 112962
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قلمستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 47متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 112959
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-رضایی مجد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 47متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 112928
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 112929
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 112906
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-ژیان پناه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 112930
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-تشکری موحد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 112905
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-صالح زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 112472
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میر کمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 112473
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 112475
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 112348
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -مقربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 112216
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 112208
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
معیری-ترجمان جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 112194
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 112053
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ناصر شراره
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 112023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 111942
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 111893
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان قزوین
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 111810
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 111809
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 111725
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیریه صداقت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 47متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 111696
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اقا زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 111680
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 111676
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 111667
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
محلوجی قمی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 111573
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابو سعید
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 111528
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 111530
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-صالح زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 111504
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 93متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 111503
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-صنیعی پور
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 111478
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-میرکاظمیان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 111482
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه امیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 111481