برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه امیریه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115079
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر مقربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115080
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115074
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115073
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیریه اقازاده
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115078
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115053
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115056
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115055
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115057
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه معیری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 115072
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 115052
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر لشگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115054
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115051
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115047
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ژیان پناه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115045
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر مقربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115046
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه اسدی منش
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115048
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه-ژیانپناه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 115044
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115040
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قلمستان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115039
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115041
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115038
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115037
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115027
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115024
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 115029
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115023
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115026
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-صالح زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115022
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مدرس اتحاد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 115025
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -مقربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114989
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 114988
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114925
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 114924
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114961
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان قزوین
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114908
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114892
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-تشکری موحد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114893
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 114923
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114845
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 114825
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114827
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
چهار راه لشکر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114826
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اسدی منش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114824
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
کارگر بین قزوین و لشگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114828
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114772
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114773
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه- فرهنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114760
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر-مولوی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114759
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابو سعید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 114753
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114754
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 114756
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114755
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 114763
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قلمستان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114749
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 114744
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114750
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114726
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114725
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 114735
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-آقازاده
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 114727
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابو سعید
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 114711
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-برزگر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 114667
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه-برزگر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 114666
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولیعصر -اسدی منش
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114660
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-مقدسی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114668
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114656
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مختاری-محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114646
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114652
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 114651
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114657
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
محلوجی قمی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114631
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه ژیان پناه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 114629
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114628
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114626
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114625
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
مختاری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 114594
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابو سعید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114591
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-صالح زاده
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114546
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
معیری-ترجمان جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114537
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 114545
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 114538
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر بشیری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 48متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114520
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خیابان امام خمینی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114515
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
میدان رازی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114509
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیریه مدرس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 26متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114502
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه اسدی منش
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114499
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منیریه اسدی منش
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114498
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش -صالح زاده
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114476
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114474
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114453
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فروزش-محمودیان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 114327
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ولی عصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 114326
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114325
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114331
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
وحدت اسلامی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 114302
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیریه دل بخواه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 114303
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مختاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 114282
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 114257
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیر بهادر-دبیرعلائی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 114256